កម្មវិធី Online Hackathon ត្រូវ​បានដាក់អោយដំណើរការ​ក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ ដើម្បី​ចូលរួមប្រកួតប្រជែងសរសេរកម្មវិធី អនឡាញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩។ កម្មវិធីនេះ​ផ្ដួចផ្ដើមដោយ Impact Hub Phnom Penh, ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា...